Tak for din tilmelding! Du hører fra os snart.

Dojo lancerer snart. Skriv dig op for at få direkte besked når platformen lanceres.

Challenge vilkår

1. Generelle vilkår for deltagelse

Dojo Challenges samt dojo er skabt af Kvalifik med henblik på at aktivere digitale talenters kompetencer til en lang række challenges, som udbydes af diverse private og eventuelle offentlige aktører.

1.1 Regler for Dojo Challenges
Alt materiale som er udarbejdet i forbindelse med Dojo Challenges skal uploades på dojo.dk/challenges. Det er udelukkende deltagernes ansvar, at det afleverede materiale uploades inden deadline for challenge og er læsbart for den givne challengeudbyder samt dojo, hvorfor det digitale materiale skal uploades i en zip-fil.

1.2. Deltagelse er åben for alle brugere der har brugertypen ‘Talent’, der ønsker at konkurrere om at udvikle de bedste løsninger til at løse den givne challenge. Deltagelse kræver ikke, at man har et CVR-nummer.

1.3. Ansatte fra dojos challenge team, ansatte hos den aktuelle challengeudbyder samt medlemmer af en eventuel jury er udelukket fra at deltage. Dette gælder også eventuelle samarbejdspartnere, der har hjulpet med at definere eller udvikle den pågældende challengen.

1.4. Det er muligt at deltage som en gruppe omfattende flere ansvarlige deltagere. Vedkommende som indgiver ideen via dojo.dk/challenges er kontaktansvarlig.

1.5. Ved indlevering af løsning til platformen, skal der angives korrekt telefonnummer og e-mail adresse på kontaktansvarlig.

1.6. dojo forbeholder sig retten til at diskvalificere enhver deltager/gruppe, som efter dojos og challengeudbyderens opfattelse ikke lever op til kravene for deltagelse eller hvis idé adskiller sig væsentligt fra opgavebeskrivelsen og kravspecifikationerne. Deltagere bedes venligst sende os skriftlig meddelelse, såfremt de ønsker at trække sig fra konkurrencen efter at have afleveret.

1.7. Deltagere afholder selv alle omkostninger ved deltagelse i challenges.

1.8. dojo og challengeudbydere forbeholder sig retten til at ændre formen eller indholdet for en challenge herunder vilkårene for deltagelse, diverse deadlines mv. under tilbørlig hensyntagen til challengens formål. Alle deltagere vil blive orienteret om væsentlige ændringer såfremt det er muligt inden for rimelig tid. Fortsat deltagelse betragtes som accept af de ændrede vilkår.

1.9. dojo forbeholder sig retten til at udsætte eller aflyse en challenge til hver en tid. Deltagerne vil ikke modtage kompensation, såfremt challengen bortfalder eller aflyses inden deadline for aflevering.

2. Krav til deltagerne

2.1. Deltagere i konkurrencen som repræsenterer en virksomhed eller organisation, er forpligtet til at sikre, at du, som repræsentant for virksomheden/organisationens medlemmer:
a) Lever op til kravene for deltagelse i challenges og overholder vilkårene for deltagelse i challenges.
b) Sikre at al information der afgives i løbet af challenges løbetid, er korrekt og retvisende.
c) Tilvejebringer yderligere information, som challengeudbyder samt eventuelle partnere måtte bede om, for at kunne bedømme det deltagende bidrag, præsentationer og andet knyttet til deltagelse i konkurrencen.
d) Sikrer at de nødvendige licenser, intellektuelle rettigheder, tilladelser mv. til din/jeres løsning er til stede til at deltage i konkurrencen, og til at kunne markedsføre en vindende løsning efterfølgende.
e) Overholder gældende love, regler og evt. etiske kodekser i forbindelse med deltagelse i konkurrencen.
f) Ikke plagiere, piratkopiere, efterligner andet materiale på internettet, som du ikke har rettigheder til eller er udarbejdet af dig / din gruppe.

3. Fortrolighed og øvrige vilkår

3.1. dojo registrerer og behandler kontaktoplysninger på deltagere i konkurrencen.

3.2. Informationer vedrørende deltagere og idéer vil blive behandlet af vores sagsbehandlere (og chefer) og delt med dommere i en eventuel jury, som vil være underlagt tavshedspligt.

3.3. Som deltager på dojo giver du tilladelse til at vi, til brug for markedsføring af konkurrencen, kan bruge og offentliggøre (herunder på internettet); jeres navne, et kort referat af idéen som du/I deltager med, eventuelle billeder, filmklip, prototyper, blogs, lydoptagelser eller andet materiale af jeres deltagelse i konkurrencen, uden yderligere tilladelse fra jer. Sådanne billeder, filmklip, prototyper og lydklip lavet af os forbliver vores ejendom, og kan bruges uden yderligere tilladelse.

3.5. Deltagere i Dojo Challenges må ikke bruge konkurrencen, logo eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende dojo eller challengeudbydere til at promovere egne produkter uden forudgående skriftlig tilladelse.

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder

4.1. Bortset fra rettigheder nævnt i pkt. 3.3. og pkt. 4.2. overgiver deltagerne i konkurrencen alle intellektuelle rettigheder til ideen eller konceptet, herunder løsningsforslaget, materialet, data, og information udarbejdet af deltagerne mens de deltager i konkurrencen. Disse rettigheder overføres til dojo og kan overføres til challengeudbydere. Deltagerne har selv ansvaret for at søge om evt. patenter, varemærkebeskyttelse eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder samt opretholde og forsvare disse.

4.2. Alle idéer og kommentarer som bliver delt af deltagerne i forbindelse med denne challenge kan benyttes frit af challengeudbyder og eventuelle partnere.

4.3 Det afleverede løsningsforslag kan bruges i deltagernes interne platforms-portfolio og på deres eksterne portfolio samt CV, såfremt der bliver refereret til den pågældende Challenge, samt et link til dojo.

5. Ansvarsfraskrivelse og værneting

5.1. dojo hæfter ikke for direkte eller indirekte tab som deltagere måtte lide i forbindelse med deltagelsen, herunder, men ikke begrænset til, tab og/eller skader opstået som følge af at en challenge aflyses, brud på tavshedspligten, medmindre dette er sket som følge af fejl fra vores side, skade på materiale indsendt i forbindelse med deltagelse i konkurrencen jf. pkt. 5.2. mv. Ligeledes fraskriver dojo sig ethvert muligt ansvar for uoverensstemmelser mellem parter, intellektuelle ejendomsrettigheder mm.

5.2. Indsendelse af prototyper og fysisk materiale til dojo sker på eget ansvar og på egen risiko. Vi gør selvfølgelig vores yderste for at sikre at sådant materiale bliver behandlet sikkert og returneret sikker, men kan ikke garantere dette.

5.3. Disse vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Tvister med dojo og challengeudbydere som følge af deltagelse i konkurrencen søges løst i mindelighed parterne imellem. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre afgøres sagen ved Københavns byret, som er værneting i sådanne tilfælde.

5.4. dojo fraskriver sig ethvert muligt ansvar for fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være i informationer på dojo-platformen, herunder i tekst, i skemaer og i vejledninger og værktøjer mv. Vi kan ej heller påtage os ansvar for indholdet af hjemmesider, hvortil der henvises eller linkes.

5.5. dojo påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af informationer på Dojo challenges. Ansvaret for indholdet af materiale, hvor det fremgår, at det er udarbejdet af andre, påhviler alene den angivne part.

6. Præmier

6.1 Præmien/præmierne består som beskrevet i opgavebeskrivelsen på dojo.dk/challenges. Der udtrækkes én eller flere vindere alt efter konkurrencens omfang.
a)skulle man arbejde i grupper har den tilmeldte part ansvaret for at fordele præmierne imellem de givne gruppemedlemmer.

6.2 dojo fraskriver sig alt ansvar hvad der gælder indberetning af præmier og B-indkomst til SKAT. Vinderen afholder selv, pågældende konkurrenceafgift til SKAT. Ved udbetaling af et kontant beløb anses beløbet for B-indkomst, som vinderen selv skal indberette til SKAT.

6.3 Ved tilmeldelse af feedback på Dojo-platformen modtager alle feedback deltagere skriftlig feedback på deres afleverede løsningsforslag, som kan læses ved afvikling af hver challenge under ‘Mit Portfolio’.