Tak for din tilmelding! Du hører fra os snart.

Dojo lancerer snart. Skriv dig op for at få direkte besked når platformen lanceres.

Vilkår og Betingelser

1. KONTRAKTFORHOLD

1.1. Disse standardvilkår (“Vilkår”) regulerer din adgang til og anvendelse af applikationer, websteder, indhold, produkter og tjenester (“Tjenesterne”), som stilles til rådighed af Dojo ApS, Amagerbrogade 54, 2300 København S, CVR-nr. 40551530 (“Dojo”).

1.2 I henhold til disse Vilkår skal følgende ord og udtryk betyde:
“Opgave” betyder: i) enhver opgave, projekt eller job som Virksomheden opretter og som Dojo sender i udbud til Freelancerne ved brug af Tjenesterne (“Opgaver“), samt ii) enhver opgave, projekt eller job af samme art som et Opslået Job, som etableres mellem Virksomheden og Freelanceren, når Dojo har sammensat virksomhed og talent.
“Dialog” betyder enhver kontakt initieret via Tjenesterne mellem Virksomhed og Freelancer vedrørende Freelancerens udførelse af ét eller flere Job for Virksomheden.
“Freelanceren” betyder den bruger, som opretter en freelancer-profil med henblik på at antage en Opgave ved brug af Tjenesterne.
“Virksomhed” betyder den bruger, som opretter en virksomheds-profil med henblik på at oprette en Opgave ved brug af Tjenesterne.
“Opgaveperioden” betyder den aftalte periode, hvori Freelanceren udfører en Opgave for Virksomheden.
“Aftalen” betyder den aftale, som etableres mellem Virksomhed og Freelancer med Dojo ved brug af Tjenesterne.
“Dojo” er et datterselskab, der udelukkende beskæftiger sig med Tjenesterne, af det allerede eksisterende webbureau Kvalifik ApS. Dojo er ansvarlig for alt aktivitet på og vedrørende platformen www.dojo.dk

1.3 LÆS NØJE DISSE VILKÅR INDEN DU TILGÅR ELLER BRUGER TJENESTERNE.

1.4 Din adgang til og brug af Tjenesterne udgør dit udtrykkelige samtykke til at være bundet af disse Vilkår. Ved at acceptere disse Vilkår etableres et kontraktforhold mellem dig og Dojo. Disse Vilkår erstatter udtrykkeligt tidligere aftaler eller ordninger med dig. Dojo kan øjeblikkeligt opsige kontraktforholdet med dig og ophøre med at yde Tjenester til dig, eller generelt ophøre med at tilbyde eller nægte dig adgang til Tjenesterne eller nogen bestanddel deraf på et hvilket som helst tidspunkt af enhver grund.

1.5 Supplerende vilkår kan gælde for visse Tjenester, såsom, men ikke begrænset til, særlige tilbud, begivenheder eller aktiviteter, og du vil blive underrettet om sådanne supplerende vilkår i forbindelse med de pågældende Tjenester, hvis sådanne finder anvendelse. Disse supplerende vilkår fungerer som et tillæg til Vilkårene og vil blive betragtet som en del af Vilkårene i forbindelse med de pågældende Tjenester. De supplerende vilkår har forrang over disse Vilkår, såfremt der opstår en konflikt mellem de to relateret til de pågældende Tjenester.

1.6 Dojo forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre Vilkårene relateret til Tjenesterne. Sådanne ændringer vil træde i kraft på det tidspunkt, hvor disse bliver slået op på Dojos hjemmeside. Din fortsatte adgang til eller brug af Tjenesterne efter sådanne opslag udgør dit udtrykkelige samtykke til at være bundet af de ændrede Vilkår.

1.7 Din anvendelse af tjenesterne udgør dit udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du mister fortrydelsesret I henhold til dit kontraktforhold med Dojo. Hvis du ikke accepterer disse vilkår ønsker Dojo ikke at give dig adgang til Tjenesterne, og du bør øjeblikkeligt ophøre med at bruge Tjenesterne, som du ikke vil have ret til at anvende.

2. TJENESTERNE

2.1 Tjenesterne udgør en teknologiplatform udviklet og designet af Dojo, som giver Virksomhed mulighed for at oprette en Opgave, som Freelancer kan udføre.

2.2 Du erkender og accepterer, at Dojo tilbyder freelanceydelser og fungerer som et konsulent-, og/eller rekrutteringsbureau, og at alle sådanne freelanceydelser tilbydes af talenter associeret med Dojo og dets associerede selskaber.

3. Opgaven

3.1 Ved at udbyde Opgaven på Tjenesterne, herunder ved at acceptere disse Vilkår, indestår Virksomheden for, at (i) have den nødvendige bemyndigelse til at tilbyde Opgaven, og/eller at have fuld autoritet til at indgå samarbejdet og derved tilbyde Opgaven på Tjenesten og til Freelanceren og (ii) Opgaven er korrekt og dækkende angivet og beskrevet på Tjenesterne.

3.2 Ved at antage Opgaven indestår Freelanceren for, at have den nødvendige bemyndigelse og kompetencer til at antage Opgaven, og/eller at have fuld autoritet til at indgå Aftalen.

3.3 Virksomheden og Freelanceren accepterer, at Aftalen er underlagt bestemmelserne i disse Vilkår.

3.4 Dojo er part I aftalen, hvorfor eventuelle tvister der måtte opstå mellem Freelancer og Virksomheden vedrørende og/eller I forbindelse med Opgaven og Aftalen skal afgøres mellem Freelancer og Virksomheden og Dojo.

4. VIRKSOMHEDENS OG FREELANCERENS FORPLIGTELSER

4.1 Freelanceren er ansvarlig for forsvarlig adfærd inden for sit erhverv i Opgaveperioden. Freelanceren indestår for at besidde nødvendig viden, erfaring, evner og evt. software til korrekt at udføre Opgaven i henhold til sådanne Opgaver aftalte og/eller sædvanlige vilkår. Ved at acceptere disse Vilkår fraskriver Freelanceren sig enhver ret til at rette krav mod Virksomheden eller Dojo på baggrund af tab, skader eller andet som måtte opstå som følge af manglende og/eller mangelfuld ekspertise og/eller kompetencer.

4.2 Virksomheden er ansvarlig for, at Freelanceren opnår adgang til at kunne udføre Opgaven korrekt, herunder, i det omfang det måtte være nødvendigt, adgang til Virksomhedens IT-systemer, materiale, login-oplysninger til tredjepartssoftware mv.

4.3 Dojo anvender kontinuerligt betydelige ressourcer på at tilbyde de bedste og mest relevante Opgaver gennem Tjenesterne. For at Dojo kan fortsætte med dette, er det en forudsætning, at Opgaven faktureres af Dojo til Virksomheden gennem Tjenesterne (se afsnit 7 (Betaling) nedenfor). Du accepterer derfor som Freelancer at modtage løn fra Opgaven via oplyste Bankoplysninger under (“Min konto”), samt har Freelanceren ansvar for at indberette sin b-indkomst til SKAT. Dojo fraskriver sig i denne sammenhæng alt ansvar for indberettelse af Freelancernes b-indkomst til SKAT. Du accepterer derfor som Virksomhed at fakturere Opgaven via Tjenesterne, samt at fakturere en eventuel forlængelse af samme Opgave via Tjenesterne.

4.4 Omgåelse af bestemmelsen i punkt 4.3 ovenfor medfører øjeblikkelig ophør af din adgang til Tjenesterne

4.5 Det er ikke tilladt at indgå samarbejde eller aftaler fastansættelse af Freelancer så længe Freelancer er tilknyttet Dojos Tjeneste. Derfor er det også imod retningslinjerne at dele kontaktoplysninger eller andre personfølsomme oplysninger i Dialogen på platformen med henblik på fastansættelse. Deles kontaktoplysninger under en aktivt Opgave er formålet uansen Opgave at klargøre informationer med henblik på udførelsen af en Opgave. Hvis oplysninger som strider imod disse vilkår deles kan Dojo til enhver tid slette disse informationer fra Dialogen.

5. EJERSKAB

5.1 Tjenesterne og alle rettighederne hertil er og skal forblive Dojos ejendom. Hverken disse Vilkår eller din brug af Tjenesterne overdrager eller bevilger dig nogen rettigheder til Tjenesterne eller deres indhold. Som konsekvens heraf har du blandt andet ingen rettigheder til at bruge eller på nogen måde henvise til Dojos firmanavne, logoer, navne på produkter eller Tjenesterne, samt varemærker uden Dojos skriftlige godkendelse.

5.2 Virksomheden opnår fulde rettigheder til udarbejdede materiale idet Virksomheden betaler fakturaen fra Dojo med den gældende Opgave. Hvis Dojo ikke har modtaget Virksomhedens betaling efter forfaldsdatoen på opkrævningen, kan Dojo tilbagetrække, men ikke begrænset til, alle leverede filer, dokumenter, hjemmeside®, videoer, rettelser / tilføjelser i kode, applikationer, design, tekster m.m udarbejdet på Tjenesterne. Hvis Virksomheden til trods for tilbagekrævelsen benytter udarbejdet materiale som er, men ikke begrænset til, skabt, leveret, sendt i Dialogen, eller uploadet via. Tjenesterne vil Dojo rette krav mod dette og anse det som et brud på ophavslovens og ulovlig udnyttelse af Tjenesten som den er givet.

6. DIN BRUG AF TJENESTERNE

6.1 For at bruge Tjenesterne, skal du registrere en aktiv konto på Dojo (“Dojo-konto“). Efter endt registrering modtager du en bekræftelse, som sendes til din oplyste e-mail. Du skal være mindst 15 år gammel for at oprette en konto. Du indvilliger i at sørge for at have korrekte, fuldstændige og ajourførte oplysninger i din Dojo-konto forud for indgåelse af en vilkårlig Opgave. Hvis du ikke har korrekte, fuldstændige og ajourførte kontoinformationer, f.eks. hvis du som Freelancer ikke har oplyst betalingsinformationer eller gyldigt CPR-nummer, kan det resultere i din manglende mulighed for at tilgå og bruge Tjenesterne eller Dojos opsigelse af Opgaven med dig. Du er ansvarlig for al aktivitet på din Dojo-konto, og du indvilliger i at hemmeligholde dit kontonavn og din adgangskode. Medmindre Dojo skriftligt giver tilladelse til andet, må du kun have én Dojo-konto til brug som Freelancer, samt én konto til brug som Virksomhed. Hvis Dojo beviser at du har flere end det tilladte antal konti, har Dojo ret til at suspendere din konto til hver en tid.

6.2 Når du registrerer en Dojo-konto, og så længe du opretholder en aktiv Dojo-konto, accepterer du at modtage e-mails om aktiviteter i Tjenesterne og om relevante informationer fra Dojo. Du kan framelde dig disse e-mails med undtagelse af informationer, der er kritiske for anvendelse af Tjenesterne.

6.3 Du må ikke tillade tredjeparter at bruge din Dojo-konto, eller overdrage din Dojo-konto til nogen anden person eller enhed. Du må ikke tilbyde Opgaver eller antage en Opgave på vegne af tredjeparter. Du indvilliger i at overholde alle gældende love under brug af Tjenesterne, og du må kun anvende Tjenesterne til lovlige formål.

6.4 Freelanceren må ikke helt eller delvist automatisere bud og dialoger til Virksomheder, med mindre andet skriftligt aftalt med Dojo.

6.5 Tjenesterne må på ingen måde anvendes af dig til brug for markedsføring. Dette værende hverken direkte eller skjult markedsføring for dine eller andres produkter og ydelser.

6.6 Det er ikke tilladt at initiere en dialog, at afgive endeligt bud eller at aftale en Opgave med Virksomheder, der har Opgave i Dojo, uden om Dojo. Dette gælder begge brugertyper; Virksomhed og Freelancer. Hvis der er mistanke om kommunikation uden om Dojo, har Dojo ret til at udelukke brugere fra Dojo-platformen.

6.7 Alt brugerindhold leveret af dig forbliver din ejendom. Dog, ved at levere brugerindhold til Dojo bevilliger du en til Dojo tidsubegrænset og uopsigelig ret til at underlicensere, bruge, kopiere, ændre, producere aflede værker fra, distribuere, offentligt fremvise, offentligt opføre eller på anden vis udnytte sådant brugerindhold, uden varsel af eller samtykke fra dig og uden krav om betaling til dig eller nogen anden person eller enhed.

6.8 Du erklærer og garanterer at: (i) du enten er eneejeren af alt dit brugerindhold, og/eller at du har alle rettigheder, licenser, samtykker, autoritet og/eller frigørelseserklæringer mv., som er nødvendige for at bevillige Dojo licensen til brugerindholdet, som beskrevet ovenfor, og (ii) Dojos brug af underlicensen ikke vil overtræde, misbruge eller på anden vis krænke eventuelle tredjepartsrettigheder eller lovbestemmelser, uanset art og omfang.

6.9 Du indvilliger i ikke at levere brugerindhold, som er ærekrænkende, injurierende, hadefuldt, voldeligt, obskønt, pornografisk, ulovligt eller på anden vis fornærmeligt som bestemt af Dojo.

7. BETALING
7.1 Dojo udarbejder en opgørelse over det aftalte salær for Freelancerens udførelse af Opgaven (“Opkrævning“) og Dojo sender Opkrævningen til Virksomheden via den oplyste e-mail. Dojo afsender som udgangspunkt en faktura, idet Virksomheden accepterer Dojos prisbud, til Virksomheden med Dojo som afsender. Når Virksomheden betaler Dojos faktura overføres Freelancerens tilgodehavende herefter til Freelancerens kontooplysninger, der er oplyst på Dojo. Virksomheder accepterer faktureringen idet de trykket “Accepter prisbud” og har derefter 14 dage fra Opgavens start til at betale fakturaen udstedt af Dojo. Freelancerens tilgodehavende fratrækkes altid Dojos gældende servicegebyr jf. punkt 7.3. Dojo er ansvarlig for manglende betalingsvilje og/eller evne fra Virksomheden. Enhver tvist eller uoverensstemmelse der måtte opstå på baggrund af betaling for Opgaven eller Freelancerens arbejde i øvrigt er Dojo vedkommende.

7.2 Du forstår og accepterer som Virksomhed, at Dojo er berettiget til at opkræve betaling. Du forstår forstår og accepterer som Virksomhed, at prisbud angivet via Tjenesterne er en opfordring til at gøre tilbud. Du forstår og accepterer som Virksomhed, at din betalingsforpligtelse over for Dojo vedstår indtil betaling og fakturering er sket ved beskrevne betalingsoplysninger i opkrævningen, hvorfor frigørelse af kravet forudsætter Dojos modtagelse af betalingen. Du forstår og accepterer som Freelancer, at Dojo er berettiget til at opkræve et servicegebyr mellem 40%-60% af Virksomhedens betaling. Prisen der vises for Freelanceren via Tjenesterne er på forhånd fratrukket Dojos andel.

7.3 Freelancer og Virksomhed forstår og accepterer, at betaling ikke må forekomme på anden vis end foreskrevet i disse Vilkår.

7.4 Du forstår og accepterer som Virksomhed, at alle rettelser og/eller tilføjelser, der ikke er specificeret i den oprindelige Opgavebeskrivelse kan påvirke prisen på Opgaven, Virksomheder forstår og accepteret hermed også at rettelser og/eller tilføjelser til Opgavebeskrivelsen vil blive faktureret udover det aftalte beløb. I fleste tilfælde vil Virksomheden modtage et særskilt tilbud på rettelser og/eller tilføjelser inden arbejdet påbegyndes. Som Virksomhed kan du til hver en tid anmode om at få en pris på tilføjelser og rettelser.

8. DATABESKYTTELSE

8.1 Ved Virksomhedens afgivelse af oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, CVR og e-mail adresse er Virksomheden indforstået med og samtykker til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Dojos forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter Tjenesterne. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og andre finansielle oplysninger, som vil blive behandlet fortroligt.

8.2 Ved Freelancerens afgivelse af oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, personnummer og lønoplysninger såsom konto nummer og registrerings nummer, er du indforstået med og samtykker til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Dojos forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter Tjenesterne.

8.3 Dojo vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de opgivne oplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af Dojos forretningskoncept. Dine oplysninger videregives herudover ikke til tredjemand. Du er dog indforstået med, at dine oplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE, ANSVARSBEGRÆNSNING OG SKADESLØSHOLDELSE

9.1 ANSVARSFRASKRIVELSE
Tjenesterne leveres “som de fremgår” og “som de er til rådighed”. Dojo kvalitetssikrer i et vist omfang det udarbejdet produkt inden dette sendes til Virksomheden. Dojos kvalitetssikring består i (i) at finde den bedst kvalificerede Freelancer til Opgaven (ii) at observere Dialogen undervejs, og stå til rådighed mhp. at besvare Freelancer og Virksomhedens spørgsmål, som disse måtte have undervejs i Opgaveperioden (iii) at godkende Freelancerens slutprodukt inden det leveres til Virksomheden. Dojo fraskriver sig ethvert ansvar og alle garantier – af enhver art – der ikke udtrykkeligt fremgår af disse Vilkår, herunder indforståede og stiltiende garantier vedrørende egnethed til et bestemt formål, samt vedrørende at der ikke foreligger krænkelse af tredjemandsrettigheder. Endvidere afgiver Dojo ingen erklæringer eller garantier for at Opgaven vil blive udført uforstyrret eller fejlfrit. Derfor bør der tages hensyn til kvaliteten, egnetheden, eller produkter, der faciliteres gennem brugen af Tjenesterne. Du indvilliger I at al risiko, som opstår ud fra din anvendelse af Tjenesterne og enhver service I forbindelse hermed, udelukkende er din risiko I det videst mulige omfang, som det er tilladt I henhold til gældende lov. Freelancer er selv berettiget til at indberette korrekt b-indkomst til SKAT.

9.2 ANSVARSBEGRÆNSNING

9.2.1 Dojo fraskriver sig et ethvert ansvar for indirekte, tilfældige og særlige tab, samt følgeskader, herunder blandt andet, men ikke begrænset til, mistet fortjeneste, mistede data, personskade eller ejendomsskade relateret til, I forbindelse med eller på anden vis resulterende fra brug af tjenesterne, selv hvis Dojo er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Dojo er ikke ansvarlig for eventuelle skader, ansvar eller tab, der udspringer af: (I) din brug af eller tiltro til tjenesterne eller din manglende evne til at tilgå og/eller bruge tjenesterne. Under ingen omstændigheder kan Dojos samlede ansvar over for dig I forbindelse med disse tjenester for alle skader, tab og søgsmål overstige femogtyve tusinde kroner (dkk 25.000).

9.2.2 Dojo er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor dig, hvis der foreligger force majeure hos Dojo eller dennes underleverandører, herunder I forbindelse med krig, mobilisering, uforudsigelige svigt, forsinket eller manglende leverancer, ildebrand, strejker, lockout, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, edb-virus, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, restriktioner fra offentlige myndigheder samt lignende force majeure begivenheder, som ligger udenfor Dojos kontrol, og som Dojo ikke ved aftalens indgåelse burde have taget I betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

9.3 SKADESLØSHOLDELSE
Du indvilliger i at skadesløsholde og friholde Dojo og dets bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter for alle og ethvert krav, erstatningsansvar, forpligtelser, tab, ansvar og udgifter (herunder advokatsalærer), der måtte opstå på baggrund af eller i forbindelse med: (i) din brug af Tjenesterne, eller services eller produkter erhvervet gennem brug af Tjenesterne; (ii) dit brud på eller krænkelse af disse Vilkår; eller (iii) din krænkelse af tredjepartsrettigheder, herunder af tredjepartsudbydere.

10. GÆLDENDE LOV; VOLDGIFT

10.1 Enhver tvist mellem Dojo og dig skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal – efter Dojos valg – afgøres med Byretten i København som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsretten skal have sæde i København.

10.2 Alle tvister i tilknytning til Aftalen skal afgøres ved nærmeste Byret som første instans under anvendelse af dansk ret.

11. ANDRE BESTEMMELSER

11.1 Ved at acceptere disse Vilkår samtykker du til, at Dojo løbende og uden ansvar kan tilgå dine korrespondancer med andre brugere og leverede produkter til Virksomheder af og på Tjenesterne.

11.2 Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår findes at være helt eller delvist ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve ifølge gældende lov, skal den pågældende bestemmelse eller del deraf anses for ikke at være en del af disse Vilkår, men lovligheden, gyldigheden og eksigibiliteten af de andre bestemmelser i disse Vilkår vil ikke være påvirket.

11.3 Disse Vilkår udgør hele parternes aftale og parternes forståelse af indholdet heraf. Vilkårene erstatter og afløser alle forudgående eller samtidige aftaler eller forpligtelser vedrørende Vilkårenes indhold.

11.4 www.dojo.dk bringer relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links. Disse hjemmesider kontrolleres ikke af www.dojo.dk. Derfor kan vi på ingen måde stå til ansvar for deres indhold.

Opgaveaftale

1. Standardvilkår for Opgaveaftale
Følgende er aftalt mellem Freelanceren og Virksomheden:

1.1 Ved oprettelse af en Opgave accepterer Virksomheder følgende (“Vilkår & Betingelser”) og (“Opgaveaftale”)

1.2 Ved tilmeldelse af en Opgave accepterer Freelancer følgende (“Vilkår & Betingelser”) og (“Opgaveaftale”)

2. FREELANCERENS RETTIGHEDER OG PLIGTER

2.1 Som selvstændig konsulent er Freelanceren ikke at betragte som en ansat hos Virksomheden eller Dojo og er ikke i et overunderordnelsesforhold til Virksomhedens ledelse. Freelanceren er derfor ikke omfattet af funktionærloven, ferieloven, ansættelsesbevisloven eller andre love til beskyttelse af lønmodtagere.

2.2 Freelanceren er over for Virksomheden ansvarlig for udførelsen af ydelsen. Da ydelsen er personafhængig, er Freelanceren ikke berettiget til at sætte medarbejdere eller tredjemænd i sit sted i forbindelse med arbejdets udførelse.

2.3 Der gælder ikke nogen fast arbejdstid for Freelanceren, medmindre andet er aftalt, idet Freelanceren er forpligtet til at udføre den i Opgaven beskrevne aftalte ydelse i henhold til nærværende Aftale, uanset arbejdets omfang. Freelanceren tilrettelægger selv sin arbejdstid.

2.4 Freelanceren udfører som udgangspunkt primært sit arbejde hjemme hos Freelanceren selv, og stiller selv almindeligt udstyr, software mv. til rådighed for udførelse.

2.5 Freelanceren optræder i forbindelse med Opgaven og leveringen af ydelsen i Virksomhedens navn og repræsenterer Virksomheden over for Virksomhedens øvrige samarbejdspartnere, og Freelanceren må ikke markedsføre sig selv eller sin virksomhed over for kunder under arbejde, udført i forbindelse med ydelsen.

2.6 Freelanceren kan ikke indgå bindende aftaler på vegne af Virksomheden eller på anden måde forpligte Virksomheden. Samme vilkår gælder Virksomheden, der ikke kan kan indgå bindende aftaler på vegne af Freelanceren.

2.7 Freelanceren er erstatningsansvarlig over for Virksomheden for manglende eller mangelfuldt arbejde efter dansk rets almindelige principper. Den endelige vurdering af Freelancerens arbejde laves af Dojo.

2.8 Bestemmelser fastsat i denne Aftale skal sammenholdes med bestemmelserne fastsat i Dojos standardvilkår. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne Aftale og Dojos standardvilkår, vil standardvilkårene have forrang.

3. HEMMELIGHOLDELSE

3.1 Freelanceren er forpligtet til at hemmeligholde de oplysninger, som Freelanceren modtager eller erfarer vedrørende Virksomhedens virksomhed og projekter, herunder ydelsen. Forpligtelsen omfatter enhver oplysning af teknisk eller kommerciel karakter, herunder særligt oplysninger vedrørende det arbejde, Freelanceren udfører.

3.2 Freelanceren forpligter sig yderligere efter Aftalens ophør ikke at benytte eller viderebringe de i pkt. 2.1 nævnte oplysninger. Forpligtelsen gælder så længe, de pågældende oplysninger har karakter af erhvervshemmelighed for Virksomheden.

4. ANDRE FREELANCEROPGAVER

4.1 Freelanceren er berettiget til at udføre freelanceopgaver for andre fysiske og juridiske personer i aftaleperioden i det omfang, at sådant arbejde ikke påvirker de forpligtelser over for Virksomheden, som Freelanceren har påtaget sig, herunder tidsfrister.

5. RETTIGHEDER

5.1 Virksomheden har, uden at modtage særskilt vederlag herfor, ejendomsretten til alle immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettigheder, patentrettigheder og brugsmodeller, samt opfindelser, produktionsmetoder og andre tekniske fremskridt, der fremkommer som led i ydelsens udførelse. Freelanceren frasiger sig herved retten til at opsige/ophæve overdragelsen af ophavsrettigheder som følge af manglende udnyttelse af rettighederne, jf. ophavsretslovens § 54. Overdragelse af rettigheder til Virksomheden sker automatisk og løbende i takt med, at rettighederne opstår.

5.2 Virksomhedens rettigheder ifølge pkt. 4.1 gælder alle immaterielle rettigheder, medmindre Freelanceren dokumenterer, at aktiviteter, der har medført den pågældende immaterielle rettighed, er udført uden forbindelse til ydelsen.

5.3 Freelanceren skal yde Virksomheden enhver rimelig assistance til at beskytte og benytte Virksomhedens immaterielle rettigheder.

6. MANGLER

6.1 Freelanceren er ansvarlig for mangler ved det af Freelanceren leverede i henhold til dansk rets almindelige regler.

6.2 Virksomheden er ansvarlig for mangler ved de ydelser, som præsteres af denne i henhold til dansk rets almindelige regler.

7. OPSIGELSE

7.1 Når Virksomhed har oprettet en Opgave og accepteret prisbuddet udstedt af Dojo, og Freelancer acceptere vilkår kan hverken Virksomhed eller Freelancer ikke opsige Opgaven med mindre Virksomhed, Freelancer og Dojo er enige, nogle omstændigheder er i strid med disse vilkår, eller andet aftalt på skrift med Dojo.

7.2 Såfremt Opgaven opsiges, uanset årsagen hertil, er Freelanceren ikke berettiget til nogen form for kompensation eller erstatning for tab af kundeportefølje, goodwill etc., ligesom Virksomheden ikke har krav på nogen form for serviceydelse, kompensation eller lignende godtgørelse.

7.3 (i) Ønsker Virksomheden at opsige / aflyse / annullere en Opgave efter Tilbuddet er accepteret for en Opgave og Opgaven er påbegyndt, skal dette ske inden for 24 timer efter Tilbuddets accept, og Dojo vil opkræve et håndteringsgebyr på kr. 1.500,- for at kompensere for de udgifter Dojo har haft i forbindelse med Opgaven såsom, men ikke begrænset til, indledende kommunikation med henblik på skabelsen af opgavebeskrivelse og tilbud, og udvælgelse af Freelancer til Opgave, dog kan håndteringsgebyret ikke overstige opgavens samlede pris. (ii) Ønsker Virksomheden af aflyse / annullere en Opgave efter Opgaven har været i gang i 24 timer og er påbegyndt, og at Freelanceren har påbegyndt sit arbejde via Tjenesterne, vil Dojo opkræve et håndteringsgebyr som er vurderes ud fra parametre såsom, men ikke begrænset til, indledende kommunikation med henblik på skabelsen af opgavebeskrivelse og tilbud, og udvælgelse af Freelancer til Opgave, Freelancers tidsforbrug og Dialog.

8. MISLIGHOLDELSE

8.1 Såfremt én af Parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til disse vilkår, er den anden part berettiget til at ophæve Opgaven og samarbejdet uden varsel.

8.2 Ophævelse kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 8 dage efter afsendelsen af skriftligt påkrav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at Aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke berigtiges inden fristens udløb.

9. AFLEVERING AF MATERIALE

9.1 Freelanceren er i tilfælde af opsigelse eller ophævelse af Aftalen, uanset hvem der opsiger eller ophæver denne og uanset årsag, forpligtet til at udlevere alt hardware, software m.v. samt alle dokumenter, herunder manualer, tegninger, skitser, tekniske oplysninger m.v., udleveret i forbindelse med Aftalen med Virksomheden. Freelanceren er uberettiget til at foretage tilbageholdelsesret i disse.

9.2 Virksomheden er i tilfælde af opsigelse eller ophævelse af Aftalen, uanset hvem der opsiger eller ophæver denne og uanset årsag, forpligtet til at udlevere alt hardware, software m.v. samt alle dokumenter, herunder manualer, tegninger, skitser, tekniske oplysninger mv., som ejendomsretligt tilhører Freelanceren, og som ikke er udarbejdet i forbindelse med Aftalen. Virksomheden er uberettiget til at foretage tilbageholdelsesret i disse.

Sidst opdateret d. 9 december 2019